چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
پیام دکتر رحمت الله فتاحی عضو محترم کمیته علمی همایش ملی «کتابخانه های تخصصی: مسائل، فرصت ها و رویکردها»
1396/10/24

درود و سرفرازی بر شما دانشجو/کتابدار/عضو هیئت علمی

شادمانم که انجمن شاخه خوزستان دست به کاری تاثیرگذار در قلمرو کتابخانه های تخصصی زده است، موضوعی که تا اندازه زیاد مغفول مانده است. این کتابخانه ها نقش بی بدیلی در ارائه خدمات به کارشناسان و پژوهشگران و نیز مدیران در زمینه های تخصصی دارند. به همین جهت می توانند در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه های گوناگون به منظور توسعه نقش آفرینی کنند. چنانچه کتابداران کتابخانه های تخصصی وظایف خود در ارائه انواع خدمات عمومی، تخصصی، و شخصی سازی شده را به خوبی انجام دهند، می توانند منزلت و جایگاه حرفه ما را در میان جامعه متخصصان و مدیران ارتقاء دهند. برعکس آن نیز صادق است: اگر در این راستا تلاش نکنند، باور کارشناسان و مدیران به وجود و تاثیرگذاری این نوع کتابخانه های از بین خواهد رفت و در نتیجه، زمینه کاهش کمک های آنان و در نهایت، تضعیف یا تعطیلی کتابخانه های تخصصی فراهم خواهد آمد.

توصیه من، تلاش برنامه ریزی شده و جدی در عرصه ارائه انواع خدمات و نقش آفرینی در روند پیشبرد ماموریتهای تخصصی سازمان مربوطه است. به این منظور، کتابداران کتابخانه های تخصصی باید همواره به خودآموزی و یادگیری مباحث روز در چارچوب ملی بپردازند.

بهروز باشید

فتاحی