چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
اعضای کمیته علمی همایش

همایش ملی کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

 

دبیر علمی همایش: جناب آقای دکتر بیگدلی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اعضای کمیته علمی همایش:

 1. جناب آقای مهندس اسماعیلی - معاون برنامه ریزی سازمان آب برق خوزستان
 2. جناب آقای دکتر اصنافی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 3. جناب آقای دکتر بصیریان جهرمی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 4. سرکار خانم دکتر پریرخ - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 5. جناب آقای دکتر حاجی زین العابدینی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 6. جناب آقای دکتر حسن زاده - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 7. جناب آقای دکتر حمدی پور - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
 8. جناب آقای دکتر حمیدی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 9. جناب آقای دکتر حیاتی - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
 10. جناب آقای دکتر حیدری - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 11. سرکار خانم دکتر خادمی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 12. جناب آقای دکتر خسروی - ریاست انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 13. جناب آقای دکتر رضایی شریف آبادی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
 14. جناب آقای دکتر زارع - عضو هیات علمی دانشگاه رازی
 15. سرکار خانم دکتر زارع فراشبندی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 16. جناب آقای دکتر زوارقی - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
 17. جناب آقای دکتر شعبانی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 18. سرکار خانم دکتر عصاره - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 19. جناب آقای دکتر عظیمی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 20. جناب آقای دکتر فتاحی - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 21. جناب آقای دکتر فرج پهلو - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 22. جناب آقای دکتر فرهادپور - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز
 23. جناب آقای دکتر قاسمی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 24. جناب آقای مهندس کریمی کیا - مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان
 25. جناب آقای دکتر کوکبی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 26. جناب آقای دکتر کوهی رستمی - سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان
 27. جناب آقای دکتر گزنی - سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری ISC
 28. سرکار خانم دکتر مکی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه یزد
 29. جناب آقای دکتر منصوری - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 30. جناب آقای مهندس موسوی - مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 31. سرکار خانم دکتر نظری - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز